پــــروژه مجلل آکــــو

پـروژه آکـو در غـرب مرواریـد شـهر در منطقـه ۲۲ قطـب گردشــگری تهــران واقــع شــده اســت.

پـروژه آکـو در غـرب مرواریـد شـهر در منطقـه ۲۲ قطـب گردشــگری تهــران واقــع شــده اســت.

ایــن پــروژه در زمینی بــه مســاحت ۱۵ هــزار متــر مربــع مشــتمل بــر ســه بلــوک مجــزا دارای:

  • ســه طبقــه پارکینــگ منــفی
  • ۱ طبقــه لابی مجلــل بــا ارتفـاع سـقف ۸ متـر
  • ۱۲ طبقـه مسـکونی کـه متراژهـای آن بـه صـورت تیـپ هـای ۹۰ متـری و ۱۲۰ متـری طبـق پلــن پیــش فــرض در طبقــات واقــع شــده اســت.

ایــن پـروژه دارای امکانـاتی نظیـر:

  • پارکینـگ طبقـاتی
  • باشـگاه ورزشی
  • مهدکـودک
  • سـالن سینمـا
  • و جـاده تندرسـتی می باشــد.

ایــن پــروژه از نظــر دســترسی:

  • از شمال مشــرف بــه بزرگــراه حکیــم
  • و از جنوب مشرف به اتوبان تهران-کرج می باشد.

تصاویر سه بعدی پروژه آکو

پلان های پروژه آکو