شرکت های تعاونی مسکن

Print
WhatsApp
Telegram
Twitter

طبق ماده 81 قانون شرکت های تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از امور مندرج زیر تشکیل می شود:

*تهیه زمین و ساختمان و خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمان ها نقدا یا به اقساط به اعضاء، همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان.

*خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضاء نقدا و یا به اقساط.

*واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء.

*انجام خدمات نقشه کشی، مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت در ساختمان متعلق به آن ها.

*انجام تعمیرات ساختمان های ملکی اعضاء و یا اقدام مربوط به لوله کشی و کابل کشی و ایجاد دستگاه های تهویه و حرارت مرکزی.

*نگاهداری و اداره ساختمان ها و تاسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط.

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها